O Savjetu

za privatizaciju i kapitalne projekteza privatizaciju i kapitalne projekte 

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte obrazovan je Zakonom o privatizaciji privrede ( „SL.list RCG“, br.23/96, 6/99,59/00,42/04) radi upravljanja, kontrole i obezbjedjenja sprovodjenja procesa privatizacije kao i predlaganja i koordiniranja aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u Crnoj Gori.

Savjet je fomiran u cilju zaštite interesa Crne Gore u postupku privatizacije i za svoj rad odgovara Vladi Crne Gore.

Djelokrug rada, sastav i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte uredjuju se posebnom Odlukom o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. 

Savjet ima predsjednika, zamjenika predsjednika, određeni broj članova i sekretara.

Broj članova Savjeta određuje se aktom o imenovanju.

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove Savjeta i sekretara imenuje Vlada posebnom odlukom.
Mandat predsjednika

zamjenika predsjednika i članova Savjeta je četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Rješenje o imenovanju članova Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 27.decembra 2012.godine

IZVJEŠTAJI O RADU:

 • Izvještaj o radu za 2003. godinu
 • Izvještaj o radu za 2004. godinu
 • Izvještaj o radu za 2005. godinu
 • Izvještaj o radu za 2006. godinu
 • Izvještaj o radu za 2007. godinu
 • Izvještaj o radu za 2008. godinu
 • Izvještaj o radu za 2009. godinu
 • Izvještaj o radu za 2010. godinu
 • Izvještaj o radu za period od jan. -jun 2013
 • Izvještaj o radu za period od jul-dec. 2013
 • Izvještaj o radu za period od jun- jun 2014
 • Izvještaj o radu za period od jul- dec. 2014
 • Izvještaj o radu za 2016.godinu
 • Izvještaj o radu za 2017.godinu
 • Izvještaj o radu za period januar -jun 2017