Pravni okviri

  • Zakon o koncesijama 
  • Zakon o privatizaciji privrede 
  • Zakon o privrednim drustvima 
  • Zakon o drzavnoj imovini 
  • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera 
  • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije 
  • Uredba o prodaji i davanju u zakup stari u drzavnoj imovini