Valorizacija turistickih lokaliteta

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA UČE��ĆE NA MEĐUNARODNOM TENDERU ZA VALORIZACIJU LOKACIJE BULJARICA

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderuza izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA  za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Izmjena Javnog poziva za učeš��������e na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učeš��e na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za uče��će na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učeš��e na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemlji����ta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turisti��kog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA  za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi 

IZMJENA JAVNOG POZIV za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za uče��će na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran���, Žabljak

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup�� zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za uče��će na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemlji��ta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kola����in 1600�������

 IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na me������unarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup�� zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600���

JAVNI POZIV za u��e��će na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za uče����e na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran�����, Žabljak

IZMJENA JAVNOG POZIVA za uče����će na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturisti����kog kompleksa �����Mediteran�����������, Žabljak

Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za u��ešće na međunarodnom javnom tenderu za prodaju bivše kasarne „Radoje Dakić“ – Žabljak 

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

Izmjena Javnog Javnog poziva Kolašin 1600 – 24.7.2014

Izmjena Javnog poziva Vranjina –  24.7.2014.godine

Izmjena Javnog poziva Radoje Dakić Žabljak- 27.6.2014

Izmjena Javnog poziva Mediteran Žabljak- 27.6.2014

Javni poziv  za davanje u dugorični zakup – Kolašin 1600

Izmjena Javnog poziva Vranjina – 28.4.2014

Izmjena Javnog poziva Mediteran Žabljak 27.3.2014

Izmjena  Javnog poziva Vranjina – 28.2.2014

Izmjena Javnog poziva Radoje Daki�� Žabljak - 

Izmjena Javnog poziva, Njivice, Herceg Novi – 28.2.2014 

Izmjena Javnog poziva Bigovo- Trašte, Kotor -14.2.2014

Javni poziv zadavanje u dugoročni zakup lokaliteta na ušću Sutorine  i Njivica , Herceg Novi

Javni poziv zadavanje u dugoročni zakup lokaliteta kasarne Radoje Dakić,Žabljak

Javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokaliteta Mediteran Žabljak 

Javni poziv z adavanje u dugoročni zakup lokaliteta Bigovo- Trašte , Kotor

Javni poziv za zakup lokaliteta Mamula

Javni poziv za davanje u zakup lokaliteta Vranjina

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta Montepranzo  - 30.10.2013. godina