Poslednje vijesti

 • 13. 11. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji NOVI DUVANSKI KOMBINAT AD PODGORICA

  Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje  akcija   u kompaniji NOVI DUVANSKI  KOMBINAT AD PODGORICA

 • 02. 11. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

   

   

   

 • 26. 10. 2015

  Upravni sud donio presudu kojom je odbio tužbu MANS-a o pristupu povjerljivim podacima Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

   Upravni sud Crne Gore, na sjednici odrzanoj 9.oktobra 2015.godine donio je presudu kojom je odbijena tužba Mreže za afirmaciju nevladinog sektora- MANS, protiv rješenja tuženog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte kojim je tražen pristup povjerljivim informacijama koje se odnose na kompletnu tendersku dokumentaciju za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji Novi duvanski kombinat AD Podgorica, tendersku dokumentaciju vezanu za prodaju akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“AD Berane; Izvještaj o rangiranju rezultatima i izboru najpovoljnijeg ponuđača na javnom tenderu za prodaju akcijskog kapitala Hemijska industrija „Poliex“ AD Berane, kao i kopije svih ponuda dostavljenih na javnom tenderu.

  U presudi Upravnog suda se navodi da je tužba MANS-a neosnovana i da Sud nalazi da je Savjet rješenje donio u postupku u kojem nije počinjena povreda pravila postupka, da se zasniva na pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava.

  Imajući u vidu stanje u spisima predmeta i zakonske propise, prema stanovištu Suda, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je pravilno postupio kada je odlučio da zahtjev MANS-a o slobodnom pristupu informacijama odbije.

  Podsjećanja radi, Savjet je donio rješenja o određivanju stepena tajnosti podataka POVJERLJIVO za podatke sadržane u tenderskoj dokumentacijii ponudama dostavljenim pojavnim pozivima za učešće na međunarodnim javnim tenderima koje sprovode tenderske komisije Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

   

 • 09. 10. 2015

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi zakupa i investiranja dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar”- lokacija 3, Rožaje, Crna Gora

  Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi zakupa i investiranja dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar”- lokacija 3, Rožaje, Crna Gora

 • 01. 10. 2015

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji NOVI DUVANSKI KOMBINAT AD PODGORICA

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte objavljuje JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje  akcija  u kompaniji NOVI DUVANSKI  KOMBINAT AD PODGORICA 

 • 29. 09. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 29. 09. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

   

   

 • 21. 09. 2015

  Održana sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na danas održanoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, u skladu sa odlukama Skupštine Crne Gore utvrdio je izvještaje o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru, Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica, opština Tivat (projekat Luštica bay) i Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica, opština Herceg Novi.
  U Izvještaju o realizaciji Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije Orijenski bataljon u Kumboru, konstatuje se da je investitor kompanija Azmont investments u periodu od 2013. do avgusta 2015. investirala iznos od 90,6 miliona eura i to: u 2013. iznos od 25.2 mil. eura koji se odnosi na pripremne radove za realizaciju projekta, u 2014. godini iznos od 34.4 mil. eura, a u periodu od 1.1-30.8. 2015. godine, 31 milion eura. Na realizaciji projekta zaposleno je ukupno 65 lica (u kompanijama Azmont investments i Triangle Montenegro). Na građevinskim poslovima zaposleno je 445 lica. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio sredstva u iznosu od oko 470.000 eura. Iz Izvještaja se, takođe, može zaključiti da je Investitor premašio ugovorene investicije za 56%.
  Razmatrajući Izvještaj o realizaciji Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“, opština Tivat, koji je potpisan 23.10.2009. godine između Vlade Crne Gore i kompanije Orascom Development Holding, Orascom Hotel&development SAE, Orascom Hotels Holding SA i Onsa Holding ltd, Savjet je konstatovao da je ukupan iznos realizovanih investicija od početka radova do avgusta 2015. godine, 69 mil. eura, a koji se odnosi na uplatu zakupnine od 10 miliona eura i na prethodne pripremne radnje na izgradnji. Na izgradnji ovog projekta za upravljanje angažovano je 41 lice, dok je na izgradnji, u prosjeku 300 radnika dnevno. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio sredstva u iznosu od oko 700.000 eura.
  Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta (označenog kao kat. parcele 1539, 1540, 1544, 1564, 1545, 1546, i 1563/2 KO Rose, opština Herceg Novi) sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom zaključen je 11. septembra 2009. godine između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o Podgorica i Equest capital limited Jersey UK. Savjet je konstatovao da se investicija ne realizuje planiranom dinamikom i da je neophodno da nadležni organi nastave sa intenzivnim praćenjem obaveza iz Ugovora.
  U skladu sa zaključkom sa prethodne sjednice i zahtjevima sindikalnih predstavnika Savjet je razmotrio izvještaj o realizaciju ugovornih obaveza u vezi ugovorom o kupoprodaji akcija Privrednog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD Bar, koji je pripremila revizorska kuća Ernst &Young Montenegro. U periodu od 17. januara 2014. do 30. aprila 2015. realizovane su investicije od oko 1.2 mil. eura. U vezi sa Socijalnim programom, konstatuje se da je kupac za isplatu otpremnina sa pripadajućim porezima izdvojio iznos od oko 4 miliona eura što predstavlja 65% od ugovorenog iznosa ( 6.5 miliona eura).
  Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao i Inicijativu za raskid Ugovora za bivšu Vojnu bolnicu Meljine i s tim u vezi zadužio resorna ministarstva, da u što kraćem roku, pripreme detaljnu informaciju o stepenu realizacije privatizacionog Ugovora i dostave je Vladi na razmatranje i usvajanje.
  Savjet je usvojio i Informaciju sa predlogom aneksa II Ugovora za prodaju 80,9642% akcijskog kapitala društva „Centar za odmor, rekreaciju i liječenje” Igalo AD – Igalo i predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u saradnji sa Sekretarijatom za razvojne projekte, u skladu sa ugovornim obavezama, nastavi praćenje aktivnosti na rekonstrukciji / izgradnji depadansa „C“ i „E” i da o tome redovno izvještava Vladu Crne Gore.

  Na današnjoj sjednici Savjet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.
 • 20. 09. 2015

  Prijedlog dnevnog reda za sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Prijedlog dnevnog reda za sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

 • 20. 09. 2015

  Sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u ponedjeljak 21. septembra 2015. godine. Sjednica će biti održana u zgradi Vlade Crne Gore (sala na IV spratu)u 13.00 sati.
  Nakon sjednice biće objavljeno saopštenje za javnost.
  Služba za odnose s javnošću obezbijediće video i foto materijal sa početka sjednice, koji će biti dostupan na serveru Vlade Crne Gore.