Poslednje vijesti

 • 01. 02. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

  Izmjena Javnog poziva za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi

 • 23. 12. 2015

  Održana sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte: Utvrđen Predlog plana privatizacije za 2016. godinu

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na danas održanoj 14. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, utvrdio je Predlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.

  Odluka o planu, pripremljena je u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede, a na osnovu dostavljenih predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta. Odlukom su utvrđeni ciljevi i metode privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se turistički valorizovati. Poseban dio Odluke odnosi se na socijalne aspekte privatizacije.

  Odluka o planu biće realizovana posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala, te modelom privatno-javnog partnerstva i prodajom akcija državnih fondova na berzi. Kada je riječ o tenderskoj prodaji, Odlukom je predviđeno da će se nastaviti sa sprovođenjem već objavljenih tendera za Institut „dr Simo Milošević“ – Igalo i Novi duvanski kombinat – Podgorica. Pripremiće se i sprovesti tenderi za privatizaciju društava: „Montecargo“ AD – Podgorica, Montenegro airlines,AD Podgorica“ Marina Bar AD – Bar“, „Luku Bar“ AD – Bar, HG „Budvanska rivijera“, HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj i „Instituta za crnu metalurgiju“ AD Nikšić.

  Na osnovu modela privatno-javnog partnerstva otpočeće se, ili nastaviti, postupci turističke valorizacije: VTK „Mediteran“ Žabljak, Donja Arza Herceg Novi, Turistički kompleks Ecolodge Vranjina, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Velika plaža Ulcinj, Ada Bojana Ulcinj, Vojno-turistički kompleks „Bigovo- Trašte“ Kotor, Kraljičina plaža (Dubovica 1), HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj – Kamp Neptun, lokalitet predviđen za nautičko-turistički kompleks u Kotoru (NTC Marina Kotor), Uvala Masline – „Utjeha“ za rt Odrač u Baru,Vojno-turistički kompleks „Valdanos“ Ulcinj, Kasarna „Gornji Klinci“- Herceg Novi, Dobra luka Herceg Novi, Skladište „Morinj“ Kotor, Skladište „Dobre vode“ Bar, Skladište „Kopita“ Kolašin, Skladište“Rakite“ Herceg Novi, Motel Šas sa Vladimir ekonomijom Ulcinj, Skijalište „Savin kuk“ Žabljak, Lokalitet „Kabala for“ Herceg Novi, Vojno-turistički kompleks “Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka, lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene“Bjelasica i Komovi“ – Cmiljača, Lokalitet „Buljarica“ – opštine Bar i Budva, Lokalitet „Gornji Ibar“ Rožaje, Lokacija u okviru nepokretnog kulturnog dobra „Kulturno-istorijske cjeline Virpazar“ i Pošta Crne Gore AD Podgorica.

  Na današnjoj sjednici Savjet je prihvatio i Informaciju o aktivnostima na realizaciji Ugovora o kupoprodaji hotela “As” između HTP “Budvanska rivijera”, Vlade Crne Gore i AD ZAO “Nega tours” Moskva, zaključenog 24.05.2002.godine, te Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” između Vlade Crne Gore i AD ZAO “Nega Tours” zaključenog 24.05.2002.godine i Aneks br.1 Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela „As“ između Vlade Crne Gore, AD ZAO “Nega tours” i “Montena Invest” LTD. zaključenog 17.02.2014.godine. Nakon razmatranja Informacije, Savjet je predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zaštitnicu imovinsko pravnih interesa Crne Gore da, u ime Vlade Crne Gore, u roku od 15 dana pokrene postupak raskida Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” i Aneksa br.1 Ugovora, kao i Ugovora o kupoprodaji hotela. U saradnji sa HG “Budvanska rivijera” pokrenuće se i procedura za aktiviranje i naplatu bankarske garancije.

  Savjet je predložio Vladi da, u skladu sa Ugovorom o prodaji udijela u „Montenegro defence industry“ d.o.o Podgorica, imenuje revizorsku kuću za nadzor ispunjenja ugovornih obaveza Kupca (Konzorcijuma kompanija „A.T.L. – Atlantic Technologies“ Ltd iz Izraela i „CPR-Impex“ iz Republike Srbije).

  Na sjednici Savjeta donešena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta „Buljarica“, na teritoriji opština Bar i Budva.

  Na današnjoj sjednici Savjet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte / Služba za odnose s javnošću

 • 23. 12. 2015

  Dnevni red 14.sjednice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Dnevni red 14.sjednice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

 • 22. 12. 2015

  14. sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u srijedu 23. decembra 2015. godine. Sjednica će biti održana u zgradi Vlade Crne Gore (sala na IV spratu) u 15.00 sati.
  Nakon sjednice biće objavljeno saopštenje za javnost.
  Služba za odnose s javnošću obezbijediće video i foto materijal sa početka sjednice, koji će biti dostupan na serveru Vlade Crne Gore.
 • 14. 12. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 14. 12. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 09. 12. 2015

  Upravni sud odbacio tužbu MANS-a o pristupu povjerljivim podacima Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte uručena je juče, u utorak, 8. decembra 2015. godine, presuda Upravnog suda Crne Gore, od 30. oktobra 2015. godine kojom je odbačena tužba nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS protiv Rješenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte o određivanju stepena tajnosti „POVJERLJIVO“ za pojedina akta ovog tijela.
  Upravni sud je nakon usmene rasprave održane 22. oktobra 2015. godine donio Presudu kojom je odbačena tužba nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, protiv Rješenja tuženog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, donijeto na osnovu člana 2 Odluke o djelokrugu rada Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i člana 15 Zakona o tajnosti podataka, o određivanju stepena tajnosti „POVJERLJIVO“ i to podataka sadržanih u tenderskoj dokumentaciji i ponudama dostavljenim u postupku privatizacije/valorizacije društava i imovine: Instituta „Dr Simo Milošević” AD Igalo”; AD”Montecargo” Podgorica; „Montenegro airlines”AD Podgorica; HG”Budvanska rivijera”AD Budva; HTP”Ulcinjska rivijera”AD Ulcinj; „Institut crne metalurgije”AD Nikšić; „Poliex” AD Berane; „Pošta Crne Gore”AD Podgorica, „Novi duvanski kombinat”AD Podgorica; „Montenegro defence industry” d.o.o. Podgorica; Hotel „Park” Bijela, Opština Herceg Novi”; Lokalitet „Gornji Ibar” Opština Rožaje i aktivnosti na definisanju budućih odnosa između Vlade Crne Gore i kompanije A2A u vezi sa Ugovorom o dokapitalizaciji i djelimičnoj privatizaciji EPCG, koji raspiše Tenderska komisija za privatizaciju imenovana Odlukom br. 01-41/2 od 19. marta 2013. godine i dopuni Odluke Savjeta broj 01-34 od 27. januara 2015. godine.
  Nakon održane rasprave, razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tužbe i odgovora na tužbu, Sud je našao da Tužbu treba odbaciti, zaključujući da se osporenim Rješenjem ne dira u pravo tužioca ili neposredni lični interes zasnovan na zakonu, jer tužilac nije pružio dokaze za suprotan zaključak.
  Podsjećanja radi, Upravni sud Crne Gore, i na sjednici odrzanoj 9.oktobra 2015.godine donio presudu kojom je odbijena tužba Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, protiv rješenja tuženog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte kojim je tražen pristup povjerljivim informacijama u vezi sa kompletnom tenderskom dokumentacijom za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji Novi duvanski kombinat AD Podgorica, tenderskom dokumentacijom u vezi sa prodajom akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“ AD Berane; Izvještajem o rangiranju rezultatima i izboru najpovoljnijeg ponuđača na javnom tenderu za prodaju akcijskog kapitala Hemijska industrija „Poliex“ AD Berane, kao i kopijama svih ponuda dostavljenih na javnom tenderu.
  Savjet je donio rješenja o određivanju stepena tajnosti podataka POVJERLJIVO za podatke sadržane u tenderskoj dokumentaciji i ponudama dostavljenim po javnim pozivima za učešće na međunarodnim javnim tenderima koje sprovode tenderske komisije Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.
  Presuda U.broj 476/15 od 30.oktobra 2015. godine
 • 04. 12. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

 • 04. 12. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

 • 13. 11. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji NOVI DUVANSKI KOMBINAT AD PODGORICA

  Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje  akcija   u kompaniji NOVI DUVANSKI  KOMBINAT AD PODGORICA