Poslednje vijesti

 • 20. 09. 2017

  Održana VI sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 20. septembra 2017, šestu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Razmotren je Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj sa Predlogom odluke od davanju u dugoročni zakup i Predlog ugovora o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP „Ulcinjska rivijera“ AD. Savjet je predložio Vladi da usvoji Izvještaj i prihvati Ugovor.

  Predloženom Odlukom se u dugoročni zakup, na 30 godina, konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts daju zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122.214 m², vlasništvo Države Crne Gore, čiji je korisnik HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, na kojem se nalazi kompleks hotela „Olympic“, „Bellevue“ (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, a koji su, zajedno sa navedenim zemljištem predmet ugovora o zakupu. Konzorcijum se prijavio kao jedini ponuđač na javni tender objavljen 21. juna u domaćoj, a dan kasnije u inostranoj štampi kao i na Internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

  Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450.000 eura godišnje, a Investicioni program predviđa, u periodu od 2017 – 2019. godine, investicije u visini od 16,24 miliona eura, unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice, kao i izgradnju novih objekata, tako da nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, Kompleks bude do 2027. godine kapaciteta minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice.

  U diskusiji,u kojoj je učestvovalo više članova Savjeta, ocijenjeno je da renomirana turistička kompanija kao strateški investitor u crnogorski turizam donosi viši kvalitet usluge i predstavlja osnov za stvaranje nove vrijednosti, kao i da je riječ o kvalitetnom ugovornom aranžmanu.

  Savjet je razmotrio Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti na Anex br. 1. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva. Savjet se saglasio sa Aneksom kojim su predviđeni kreditno zaduženje „Euromix trade“ d.o.o. – Budva kod Investiciono-razvojnog fonda u iznosu od četiri miliona eura i produženje roka za zavtšetak radova na hotelu „Crystal Riviera“ u Petrovcu do početka sezona 2018. godine.

  Razmotren je Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar-jun 2017. godine. U dokumentu su navedene sve aktivnosti Savjeta u izvještajnom periodu. Savjet je održao šest sjednica – četiri redovne i dvije elektronske, utvrđen Predlog odluke o planu privatizacije za 2017. godinu, imenovao tri tenderske komisije, usvojio više izvještaja, i primio 119 zahtjeva za slobodan pristup informacijama na koje je blagovremeno odgovoreno u formi predviđenoj Zakonom.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je predložio Vladi da usvoji Izvještaj.

  Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine. U izvještajnom periodu Savjet je donio 32 zaključka, od čega je 30 zajključaka realizovano dok je realizacija dva zaključka u toku.

  Donijet je Pravilnik o načinu pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji je usklađen sa izmjenama Zakona o javnom nabavakama. Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

 • 19. 09. 2017

  U srijedu šesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Šesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 20. septembar sa početkom u 9:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

 • 13. 09. 2017

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

 • 21. 06. 2017

  Javni poziv za učešće na tenderu radi dugoročnog zakupa KOMPLEKSA HTP “ULCINJSKA RIVIJERA” AD

  Javni poziv za učešće na tenderu radi dugoročnog zakupa KOMPLEKSA HTP “ULCINJSKA RIVIJERA” AD

   

 • 19. 06. 2017

  Održana V sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u ponedjeljak, 19. juna 2017, petu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.
  Razmotrena je Informacija o aktivnostima u cilju raspisivanja Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj, koji je dostavila Tenederska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.
  Savjet je jednoglasno usvojio Informaciju i zadužio Tendersku komisiju za valorizaciju turističkih lokaliteta da u što skorijem roku objavi javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj.
  Više članova Savjeta izrazilo je tokom diskusije zadovoljstvo činjenicom da postoji interesovanje renomiranih svjetskih kompanija za kvalitetnu valorizaciju ovog državnog resursa i strateško partnerstvo.
  Predsjednik Savjeta je, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, ocijenio veoma važnim što brže stvaranje svih pretpostavki za uspješno okončanje procesa turističke valorizacije.
  Vlada Crne Gore predvidjela je Planom privatizacije za 2017. godinu privatizaciju HTP Ulcinjska rivijera AD, Ulcinj putem međunarodnog tendera, prodajom akcija, dokapitalizacijom ili dugoročnim zakupom.
  Minimalna prosječna godišnja cijena zakupa predmetnih objekata i zemljišta Kompleksa HTP Ulcinjska Rivijera AD, za period trajanja zakupa od 30 godina, predstavlja 3,5 odsto od ukupnih projektovanih godišnjih prihoda predmeta tendera, pri čemu prosječni godišnji iznos Zakupnine obračunat po tom osnovu ne može biti niži od 450.000 eura. Uslov je da investicioni program mora predvidjeti unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa 4 međunarodne zvjezdice i izgradnju novih objekata tako da nakon ispunjenja Investicionog programa Kompleks bude kapaciteta minimum 600 soba kvaliteta 4 međunarodne zvjezdice. Takođe je uslov da vrijednost Investicionog programa mora predvidjeti minimalna ulaganja Ponuđača u rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećih turističkih objekata, izgradnju novih i upravljanje istim u skladu sa najvišim internacionalno usvojenim standardima kvaliteta, u iznosu ne manjem od deset miliona eura i to u prvih 5 godina zakupa. Svi objekti, uključujući i one koji će biti izgrađeni, po isteku zakupa ostaju u vlasništvu države Crne Gore.
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio i usvojio Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog Javnog tendera za valorizaciju lokacije „Buljarica“, opštine Bar i Budva, putem prodaje i davanja u dugoročni zakup sa Odlukom o proglašenju tenedera neuspjelim, koji je dostavila Tenederska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.
  Predsjednik Tenderske komisije Pavle Radulović informisao je Savjet da je na Javni poziv za učešće na međunarodnom tenderu za valorozaciju ove lokacije, objavljen 12. maja 2016 godine i izmijenjen dva dana kasnije, prispjela jedna ponuda i to kompanije „CDC International Corporation“, sa sjedištem na Kajmanskim ostrvima, da je ponuda uključivala kupoprodajnu cijenu od 108.761.000 eura, koja je tražena Javnim pozivom i zakupninu u iznosu od 2,06 eura po kvadratnom metru zemljišta godišnje i 1,77 eura po kvadratnom metru akvatorijuma godišnje, te da je stoga Tenderska komisija ponudu ocijenila formalno ispravnom.
  Kako tokom pregovora ponuđač nije odustao od svog Konceptualnog master plana koji nije usklađen sa planskim parametrima i smjernicama iskazanim u Nacrtu prostornog plana posebne namjene za obalno područje Tenderska komisija je donijela odluku o proglašenju tendera neuspjelim koju je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio.
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte upoznat je sa Informacijom Hotelske grupe Budvanska rivijera o potrebi nove procjene kompanije u cilju njene segmentacije.
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte donio je Predlog odluke o izmjeni Odluke o Planu privatizacije za 2017. godinu tako što se sa liste lokaliteta za turističku valorizaciju izuzima kompleks Šaskog jezera sa Vladimir ekonomijom budući da je u međuvremenu formirana posebna Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u čijoj je nadležnosti valorizacija poljoprivrednog zemljišta.
 • 18. 06. 2017

  U ponedjeljak peta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Duško Marković, zakazana je za ponedjeljak, 19. jun sa početkom u 09:00.
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
  SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE
 • 16. 05. 2017

  Održana IV sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u utorak, 16. maja 2017, četvrtu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Usvojeni su Informacija društva „Port of Adria“ AD – Bar o realizaciji obaveza iz Kupoprodajnog ugovora za „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ A.D. Bar i Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi Ugovora o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar, zaključno sa 31. martom 2017. godine, koji je pripremila revizorska kuća „Ernst & Young“ d.o.o. iz Podgorice.

  U Informaciji je navedeno da je investitor ukupno investirao 11.118.379 eura i to, između ostalog, u kontejnerski kran marke „Liebherr“, dvije dizalice za generalne terete marke „Terex“, mobilnu lučku dizalicu marke „Gottwald“, utovarivač kontejnera marke „Hyster“, terminalne traktore, poluprikolice, Frigo stanicu sa novom trafostanicom i dizel agregatom čime je ostvario 81,68% Investicionog programa. Navedeno je da se jedina preostala investiciona obaveza odnosi na sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1 i da je do kašnjenja došlo zbog administrativnih barijera sa kojima se investitor suočavao u procesu parcelacije čije je otklanjanje trajalo gotovo dvije godine. U Informaciji je navedeno da je sproveden postupak po tenderu za izvođenje radova, da će pet od osam prijavljenih kompanija biti pozvano da dostavi konačne ponude kao i da bi radovi trebalo da budu okončani za 16-18 mjeseci.

  U dokumentu stoji da je investitor sproveo socijalni program u ukupnom iznosu od 6.518.076 eura, što čini 100,28% obaveznog socijalnog programa. Za 230 zaposlenih koji su na dobrovoljnoj osnovi i sporazumno napustili kompaniju, isplaćeno je u prosjeku 28.339 eura bruto, odnosno 24.048 eura neto po zaposlenom. Obračun i isplata otpremnina izvršena je u potpunosti u skladu sa Kolektivnim ugovorom to čl. 135 i čl. 139, kako jezahtijevano odredbama Ugovora o kupoprodaji akcija KTGT AD, na dobrovoljnoj osnovi i uz aktivno učešće sindikata, navedeno je u Informaciji koju je Savjet usvojio.

  U Informaciji je navedeno da je u posmatranom periodu ukupan prihod kompanije Port of Adria AD uvećan za 9%, dok su prosjećne zarade uvećane za 35,69%.

  Odlučujući po prigovorima kompanije OT Logistics S.A, Poljska, Savjet je donio rješenja kojima se odbijaju kao neosnovani prigovori te kompanije podnijeti protiv odluka Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju društava „Luka Bar“ AD – Bar, br. 02-134/2 i „Montecargo“ AD – Podgorica, br. 02-135/2 od 27. aprila 2017. godine.

  Savjet je informisan o novoj, daleko povoljnijoj ponudi ove kompanije.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je usvojio i Izvještaj Nazorne komisije o stepenu realizacije Ugovora o dokapitalizacij i privrednog društva „Novi duvanski kombinat“ u kojem je navedeno, između ostalog, da je investitor izmirio sve zaostale obaveze prema radnicima, uzgajivačima duvana, izvođačima radova kao i ostale dospjele obaveze, da će građevinski radovi na fabrici i montaža nove opreme biti završeni tokom juna i da investitor planira da proširi prvobitno planirane kapacitete u dijelu obrade duvana i da poveća broj zaposlenih.

   

 • 15. 05. 2017

  U utorak četvrta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Četvrta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za utorak, 16. maj.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

   
 • 24. 04. 2017

  Održana 3. sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  2017 04 24 Treca sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (4)Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u ponedjeljak, 24. aprila 2017, treću sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Savjet je zadužio Tendersku komisiju da proglasi neuspjelim javni tender za privatizaciju „Luke Bar“ A.D, Bar putem prodaje 30% akcija u Društvu, u vlasništvu Države Crne Gore sa obrazloženjem da uprkos činjenici da je ponudu za kupovinu ponuđenih akcija dostavio kredibilni investitor iz Evropske unije – „OT Logistics S.A.“ iz Poljske, cilj privatizacije ne bi mogao biti ostvaren jer ponuda u ovom trenutku ne obezbjeđuje ono što su u državni intersi Crne Gore na ekonomskom, društvenom i bezbjednosnom planu.

  Tokom diskusije zaključeno je da je dosadašnji tok procesa privatizacije bio transparentan i u skladu sa propisima. Posebno je apostrofiran kvalitetan socijalni program koji je zaposlenima u „Luci Bar“ A.D. Bar obezbijeđen ponudom.

  Ocijenjeno je, međutim, da će se završetkom obnove željezničke infrastrukture na pruzi Bar – Podgorica – Vrbnica i dalje kroz Republiku Srbiju kao i gradnjom autoputa steći povoljniji uslovi za bolju valorizacju Luke Bar kao jednog od ključnih strateških resursa Crne Gore.

  Kompanija „OT Logistics S.A.“ ponudila je 8.520.000 € za 30% akcija „Luke Bar“ A.D. Bar, Obavezni investicioni program za period od 3 godine u iznosu 14.000.000 € koji uključuje radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa kao i socijalni program koji podrazumijeva povećanje najniže cijene rada sa sadašnjih 90 € na 140 €, zadržavanje svih odredaba sadašnjeg Kolektivnog ugovora i postojećeg broja zaposlenih u naredne tri godine.
  Sa istim zaključkom, da ponudom ne bi bili ostvareni ciljevi privatizacije, Tenederska komisija je zadužena da proglasi neuspjelom prodaju 1.703.458 akcija odnosno 51,00% akcijskog kapitala u AD „Montecargo“, Podgorica za čiju je kupovinu ponudu na javnom tenderu dostavila ista kompanija.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte razmotrio je Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup vojno-turističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak sa Odlukom o proglašenju Tendera neuspjelim.

  Usvojen je Izvještaj revizorske kuće „Omega“ d.o.o iz Podgorice o reviziji izvršenja Ugovora o kupoprodaji i investiranju dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ AD Rožaje, lokacija 1A i Ugovora o zakupu dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ AD Rožaje, lokacija 1B.

  Konstatovano je da je investitor „Sancakli mobilia“ a.s. iz Turske investirao 262.014,42 € i time ispunio ugovornu obavezu, po osnovu investicionog programa, ali da nije ispunio obavezu iz Program zapošljavanja jer je zaposlio 28 radnika, dok se ugovorom obavezao na zapošljavanje 49 radnika.

  Savjet je prihvatio Mišljenje Komisije za imovinska pitanja kojim je zbog nepotpune dokumentacije odbijen Zahtjev AD „Bjelasica Rada“, Bijelo Polje kojim je tražen upis prava svojine na zemljištu.

  Razmatrajući zahtjeve za upis prava svojine koje su podnijele „13. jul Plantaže“ AD, Podgorica i „Galenika Crna Gora“ DOO, Podgorica, Savjet je zaključio da se u skladu sa odredbama člana 479 stav 4 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima nijesu stekli uslovi za davanje mišljenja po zahtjevima.

 • 31. 03. 2017

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“