Poslednje vijesti

 • 16. 05. 2017

  Održana IV sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u utorak, 16. maja 2017, četvrtu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Usvojeni su Informacija društva „Port of Adria“ AD – Bar o realizaciji obaveza iz Kupoprodajnog ugovora za „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ A.D. Bar i Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi Ugovora o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar, zaključno sa 31. martom 2017. godine, koji je pripremila revizorska kuća „Ernst & Young“ d.o.o. iz Podgorice.

  U Informaciji je navedeno da je investitor ukupno investirao 11.118.379 eura i to, između ostalog, u kontejnerski kran marke „Liebherr“, dvije dizalice za generalne terete marke „Terex“, mobilnu lučku dizalicu marke „Gottwald“, utovarivač kontejnera marke „Hyster“, terminalne traktore, poluprikolice, Frigo stanicu sa novom trafostanicom i dizel agregatom čime je ostvario 81,68% Investicionog programa. Navedeno je da se jedina preostala investiciona obaveza odnosi na sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1 i da je do kašnjenja došlo zbog administrativnih barijera sa kojima se investitor suočavao u procesu parcelacije čije je otklanjanje trajalo gotovo dvije godine. U Informaciji je navedeno da je sproveden postupak po tenderu za izvođenje radova, da će pet od osam prijavljenih kompanija biti pozvano da dostavi konačne ponude kao i da bi radovi trebalo da budu okončani za 16-18 mjeseci.

  U dokumentu stoji da je investitor sproveo socijalni program u ukupnom iznosu od 6.518.076 eura, što čini 100,28% obaveznog socijalnog programa. Za 230 zaposlenih koji su na dobrovoljnoj osnovi i sporazumno napustili kompaniju, isplaćeno je u prosjeku 28.339 eura bruto, odnosno 24.048 eura neto po zaposlenom. Obračun i isplata otpremnina izvršena je u potpunosti u skladu sa Kolektivnim ugovorom to čl. 135 i čl. 139, kako jezahtijevano odredbama Ugovora o kupoprodaji akcija KTGT AD, na dobrovoljnoj osnovi i uz aktivno učešće sindikata, navedeno je u Informaciji koju je Savjet usvojio.

  U Informaciji je navedeno da je u posmatranom periodu ukupan prihod kompanije Port of Adria AD uvećan za 9%, dok su prosjećne zarade uvećane za 35,69%.

  Odlučujući po prigovorima kompanije OT Logistics S.A, Poljska, Savjet je donio rješenja kojima se odbijaju kao neosnovani prigovori te kompanije podnijeti protiv odluka Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju društava „Luka Bar“ AD – Bar, br. 02-134/2 i „Montecargo“ AD – Podgorica, br. 02-135/2 od 27. aprila 2017. godine.

  Savjet je informisan o novoj, daleko povoljnijoj ponudi ove kompanije.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je usvojio i Izvještaj Nazorne komisije o stepenu realizacije Ugovora o dokapitalizacij i privrednog društva „Novi duvanski kombinat“ u kojem je navedeno, između ostalog, da je investitor izmirio sve zaostale obaveze prema radnicima, uzgajivačima duvana, izvođačima radova kao i ostale dospjele obaveze, da će građevinski radovi na fabrici i montaža nove opreme biti završeni tokom juna i da investitor planira da proširi prvobitno planirane kapacitete u dijelu obrade duvana i da poveća broj zaposlenih.

   

 • 15. 05. 2017

  U utorak četvrta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Četvrta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za utorak, 16. maj.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

   
 • 24. 04. 2017

  Održana 3. sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  2017 04 24 Treca sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (4)Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u ponedjeljak, 24. aprila 2017, treću sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Savjet je zadužio Tendersku komisiju da proglasi neuspjelim javni tender za privatizaciju „Luke Bar“ A.D, Bar putem prodaje 30% akcija u Društvu, u vlasništvu Države Crne Gore sa obrazloženjem da uprkos činjenici da je ponudu za kupovinu ponuđenih akcija dostavio kredibilni investitor iz Evropske unije – „OT Logistics S.A.“ iz Poljske, cilj privatizacije ne bi mogao biti ostvaren jer ponuda u ovom trenutku ne obezbjeđuje ono što su u državni intersi Crne Gore na ekonomskom, društvenom i bezbjednosnom planu.

  Tokom diskusije zaključeno je da je dosadašnji tok procesa privatizacije bio transparentan i u skladu sa propisima. Posebno je apostrofiran kvalitetan socijalni program koji je zaposlenima u „Luci Bar“ A.D. Bar obezbijeđen ponudom.

  Ocijenjeno je, međutim, da će se završetkom obnove željezničke infrastrukture na pruzi Bar – Podgorica – Vrbnica i dalje kroz Republiku Srbiju kao i gradnjom autoputa steći povoljniji uslovi za bolju valorizacju Luke Bar kao jednog od ključnih strateških resursa Crne Gore.

  Kompanija „OT Logistics S.A.“ ponudila je 8.520.000 € za 30% akcija „Luke Bar“ A.D. Bar, Obavezni investicioni program za period od 3 godine u iznosu 14.000.000 € koji uključuje radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa kao i socijalni program koji podrazumijeva povećanje najniže cijene rada sa sadašnjih 90 € na 140 €, zadržavanje svih odredaba sadašnjeg Kolektivnog ugovora i postojećeg broja zaposlenih u naredne tri godine.
  Sa istim zaključkom, da ponudom ne bi bili ostvareni ciljevi privatizacije, Tenederska komisija je zadužena da proglasi neuspjelom prodaju 1.703.458 akcija odnosno 51,00% akcijskog kapitala u AD „Montecargo“, Podgorica za čiju je kupovinu ponudu na javnom tenderu dostavila ista kompanija.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte razmotrio je Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup vojno-turističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak sa Odlukom o proglašenju Tendera neuspjelim.

  Usvojen je Izvještaj revizorske kuće „Omega“ d.o.o iz Podgorice o reviziji izvršenja Ugovora o kupoprodaji i investiranju dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ AD Rožaje, lokacija 1A i Ugovora o zakupu dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ AD Rožaje, lokacija 1B.

  Konstatovano je da je investitor „Sancakli mobilia“ a.s. iz Turske investirao 262.014,42 € i time ispunio ugovornu obavezu, po osnovu investicionog programa, ali da nije ispunio obavezu iz Program zapošljavanja jer je zaposlio 28 radnika, dok se ugovorom obavezao na zapošljavanje 49 radnika.

  Savjet je prihvatio Mišljenje Komisije za imovinska pitanja kojim je zbog nepotpune dokumentacije odbijen Zahtjev AD „Bjelasica Rada“, Bijelo Polje kojim je tražen upis prava svojine na zemljištu.

  Razmatrajući zahtjeve za upis prava svojine koje su podnijele „13. jul Plantaže“ AD, Podgorica i „Galenika Crna Gora“ DOO, Podgorica, Savjet je zaključio da se u skladu sa odredbama člana 479 stav 4 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima nijesu stekli uslovi za davanje mišljenja po zahtjevima.

 • 31. 03. 2017

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 24. 03. 2017

  Saopštenje Tenderske komisije za privatizaciju

  Gruba je neistina saopštena u listu Dan da se „Arapima poklanja udio u Duvanskom“ Taj se zaključak čak ne može izvesti ni iz samog teksta ispod naslova. Radi objektivnog informisanja javnosti, još jednom naglašavamo da je Ugovorom o dokapitalizaciji sa BMJ iz UAE, koji je na snazi, predviđeno je da se na osnovu obima investicije, koju utvrđuje međunarodni nezavisni revizor, utvrdi ulog BMJ u Novom duvanskom kombinatu. Udio Države će biti dio postojeće opreme koja će se prenijeti na novu lokaciju, gdje se gradi nova fabrika duvana. Udio Glavnog grada će se utvrditi na osnovu ustupljenog zemljišta i /ili komunalija, prema važećim cijenama na toj lokaciji. Tako će se formirati vlasnička struktura Novog duvanskog kombinata.
   
  BMJ kasni sa izgradnjom fabrike zbog izmijenjenog projekta gradnje i potrebe dobijanja nove dozvole za gradnju. Međutim, fabrika se intenzivno gradi, završena je metalna konstrukcija, obloženi su zidovi, stavlja se krovni pokrivač, naručene su mašine, pa očekujemo da će uskoro sve biti završeno. Preostali dio opreme na staroj lokaciji, kao i neki poslovni prostori u Srbiji, su vlasništvo Države i biće predmet prodaje u narednom periodu.
   
  TENDERSKA KOMISIJA ZA PRIVATIZACIJU
 • 22. 03. 2017

  Saopštenje Tenderske komisije za privatizaciju

  Bez namjere da dalje u javnosti polemišemo sa stavovima Sindikata „Montecarga“, ponavljamo činjenice ranije saopštene sa sastanka predstavnika Sindikata i menadžmenta „Montecarga“ sa predstavnicima OTL grupe i članovima Radne grupe Tenderske komisije za privatizaciju.
   
  Nakon završenih pregovora sa OTL grupom, definisani su konačni uslovi:
  - Cijena za 51% akcija je ostala nepromijenjena;
  - Obavezne investicije za tri godine su povećane sa 2.450.000 EUR iz ponude na 4.150.000 EUR uz obavezu Ponuđača da na lizing nabavi dvije lokomotive čija je vrijednost cco 7.000.000 EUR;
  - Obavezna investicija je obezbijeđena bankarskom garancijom na godišnjem nivou investicije;
  - Broj radnika se neće smanjivati za tri godine sem po sporazumu ili po sili zakona;
  - Poštovaće se važeći Kolektivni ugovor (prečišćen tekst), koji je ponuđaču bio dostupan u Sobi sa podacima. U tom Ugovoru su članovi 119, 121 i 139 koji se moraju poštovati, kao i ostale odredbe iz tog Ugovora:
  Član 119.
  Zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, a kome nije moglo da se obezbijedi nijedno od prava iz člana 115 po osnovu viška Zaposlenih, utvrđenih Kolektivnim ugovorom i zakonom, Poslodavac je dužan isplatiti otpremninu u visini od 30 neto zarada Zaposlenog ili prosječne neto zarade na nivou Crne Gore za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem Zaposlenom prestaje radni odnos, ako je to povoljnije za Zaposlenog;
  Član 121
  Ugovorne strane su saglasne da se u slučaju privatizacije Poslodavca (Društva), Aneksom kolektivnog ugovora dodatno reguliše pitanje visine otpremnine Zaposlenih za čijim radom je prestala potreba kod Poslodavca, posebno u smislu uvećanja otpremnine po godini radnog staža Zaposlenog i dodatnog uvećanja otpremnine za Zaposlenog koji nema riješeno stambeno pitanje u smislu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, koji ne može biti niži od pola prosječne neto zarade u Crnoj Gori po godini radnog staža;
  Član 139
  Najniža cijena rada, za najednostavniji rad za mjesec dana za koji se vrši obračun i isplate zarade, nakon izvršene privatizacije Društva ne može biti manja od 150 eura (sada je 90 eura) u bruto iznosu za puno radno vrijeme od 176 sati, odnosno u visini koja obezbjedjuje da prosječna neto zarada Zaposlenih za efektivno radno vrijeme ne bude manja od prosječne isplaćene neto zarade u Crnoj Gori, ako je to za Zaposlenog povoljnije;
   
  Zaista čudi da predstavnicima Sindikata nijesu prihvatljivi ovi uslovi, ili je u pitanju nešto drugo?
   
  - U okviru grupe OT Logistics posluju 3 društva koja obavljaju želježnički transport robe kao pretežnu djelatnost: STK S.A., Wroclaw, Poljska, Kolej Balttycka S.A. Szczecin, Poljska i OT RAIL Sp. z.o.o., Wroclaw, Poljska, a i Kompanija OT Port Swinoujscie Sp.z.o.o. Swinoujscie, koja se takođe bavi ovom djelatnošću u značajnom obimu. Tako su 3 kompanije STK S.A., Wroclaw, Poljska, Kolej Balttycka S.A. Szczecin, Poljska i Kompanija OT Port Swinoujscie Sp.z.o.o., ostvarile ukupan obim tereta u okviru prevoza roba u željezničkom saobraćaju u 2015. god. od približno 6. miliona tona (5.817.727 t), što je značano iznad zahtijevanog obima na Tenderu i obima tereta koji ostvaruje Montecargo.
  - Potvrđeno je povećanje obima transporta u skladu sa Biznis planom, naročito u transportu žitarica (godišnje cco 1. mil. tona). Za tu svrhu će se koristiti posebni vagoni, a Ponuđač predviđa izgradnju silosa u Luci Bar;
  - Ukoliko se ne budu poštovale obaveze iz Kolektivnog ugovora i investicija, Ugovor se raskida na štetu Kupca;
  - Ako dođe do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, Sindikatu će biti dostavljeni prilozi iz Ugovora koji se tiču socijalnog programa i program investicija.
   
  Zaista nije jasno da sve ove informacije nijesu dovoljne, za ovu fazu sprovođenja tendera.
   
  Tenderska komisija za privatizaciju će podnijeti Izvještaj Savjetu za privatizaciju, odnosno Vladi radi donošenja odluke.
   
  Tenderska komisija za privatizaciju
 • 03. 03. 2017

  Održana I sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta

  Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana I sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.

   

  Članovi Tenderske komisije razmatrali su projektne aktivnosti Tenderske komisije, u skladu sa Odlukom o planu privatizacije za 2017. godinu. S tim u vezi, na sjednici su definisani prioriteti u projektnim aktivnostima, povodom čega je zaključeno da se u što kraćem roku pripremi tenderska dokumentacija i definišu budući koraci u radu, kako bi se postojeća investiciona aktivnost unaprijedila i stvorili uslovi za nove razvojne projekte.

   

  Na sjednici Komisije otvorena je jedina pristigla Ponuda na međunarodni Javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokaliteta VTK “Mediteran”, Žabljak, koju je dostavila kompanija CG SKI sa sjedišem na Žabljaku, te konstatovano da je ista dostavljena blagovremeno, u skladu sa rokovima naznačenim u Tenderskoj dokumentaciji.

   

  S tim u vezi, imenovan je Radni tim sa zadatkom da ispita formalnu ispravnost Ponude, nakon čega će Tenderska komisija utvrditi da li je ponuda pripremljena u skladu sa kriterijumima datim u Tenderskoj dokumentaciji.

   

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta imenovana je Odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 21. februara 2017. godine i predstavlja kontinuitet u realizaciji obaveza iz djelokruga rada prethodne Komisije, odnosno Savjeta.

   

  U novom sazivu Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta su: Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma – predsjednik i članovi Dragan Darmanović, v.d. generalnog direktora, Ministarstvo finansija, Alma Ljuljanaj, v.d. generalnog direktora, Ministarstvo odbrane, Dragana Čenić, generala direktorica, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Danilo Gvozdenović, generalni direktor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Angelina Živković, generalni direktor, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Biserka Dragićević, sekretar Sekretarijata za razvojne projekte, Vladimir Beratović, savjetnik predsjednika Vlade, Svetlana Mitrović, savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine, Dragana Đuranović, Zaštitnica imovinsko pravnih interesa CG, Predrag Jelušić, direktor JP za upravljanje morskim dobrom i Azra Vuković, direktorica JP za nacionalne parkove CG.

 • 02. 03. 2017

  Saopštenje Tenderske komisije za privatizaciju: Činjenice demantuju tvrdnje Grampeta i Vijesti

  U dnevnom listu „Vijesti“ iznijete su 2. marta 2017. godine u programskom sadržaju objavljenom na stranama 6 i 7 i najavljenom na naslovnoj strani sljedeće neistinite tvrdnje:
  1. Da je „poljska grupacija OTL jedini“ subjekat koji se javio na tender za sticanje većinskog paketa akcija „Montrecargo“ i kupovinu 30 odsto akcija Luke Bar,
  2. Da javni poziv „nije objavljen u međunarodnoj štampi“ i
  3. Da je procedurom „učinjena velika greška, odnosno, propust u vođenju tenderskog postupka“, jer je navodno pojedinim kompanijama onemogućeno učešće na javnom tenderu za kupovinu akcija Montecargo. 
  Radi istinitog informisanja domaće i međunarodne javnosti Tenderska komisija za privatizaciju saopštava sljedeće:
  Postupak privatizacije društva AD Montecargo Podgorica sprovodi se na javan i transparentan način i u svemu u skladu sa primijenjviim regulatornim okvirom, uključujući i Zakon o privatizaciji i Uredbu o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera koji takođe uvažavaju i međunarodne standarde i procedure i dobru praksu.
  Javni poziv je, u skladu sa ustaljenom praksom, objavljen u domaćoj štampi i na internetu i takođe je objavljen u međunarodnoj štampi „The Financial Times“ dana 02.12.2016. godine, a rok za dostavljanje obavezujućih ponuda je produžen do 16. januara 2017. godine. (Isječak iz izdanja Financial Times International od 02.12.2016.) Takođe, u skladu sa ustaljenom praksom, u cilju promocije ove investicione mogućnosti, Javni poziv je putem Ministarstva vanjskih poslova upućen i svim ekonomskim odjeljenjima inostranih diplomatskih predstavništava u Crnoj Gori i diplomatskim predstavništvima Crne Gore Gore u inostranstvu.
  Dakle, ne samo da je procedura ispoštovana u potpunosti već su preduzete i dodatne mjere i aktivnosti kako bismo dobili što bolji odziv na javni tender jer je to u interesu Crne Gore odnosno njenih građana.
  Imajući u vidu da je objava Javnog poziva intezivno promovisana i da predstavnici AD Montecargo i Konzorcijuma GRAMPET Rumunija imaju dobre kontakte i komunikaciju, zaista je teško vjerovati da Konzorcijum GRAMPET nije imao informaciju o tenderu, ako je želio učestvovati. Na tenderu su učestvovale 2 kompanije. U skladu sa uobičajenom praksom, svim učesnicima su obezbijeđene identične informacije i pristup Sobi sa podacima, kao i sastanci sa menadžmentom Kompanije.
  U dopisu čiji su izvodi oblavljeni u dnevnom listu „Vijesti“ insinuira se da posjeta posjeta predstavnika Luke Bar, Montecarga i Tenderske komisije ponuđaču na tenderu – kompaniji OT Logistics Poljska sadrži ili podrazumijeva protivzakonite radnje ili da predstavlja lošu poslovnu praksu. Takve insinuacije su potpuno neosnovane. Posjeta je realizovana na osnovu prethodno iskazanog interesovanja ove kompanije prije objavljivanja Javnog poziva. Na poziv kompanije OT Logistics Poljska Predsjednik OD i izvršni direktor Luke Bar, Predsjednik OD AD Montecargo i Predsjednik Tenderske komisije su posjetili kompaniju, u maju 2016. godne (dok je tender raspisan u oktobru 2016. godine). Ovo je svuda u svijetu uobičajena i poželjna praksa u fazi promocije svakog projekta. U toj fazi, isključivo prije objavljivanja Javnog poziva sprovode se aktivnosti na promociji projekta kao investicione prilike za potencijalne intestiore, a u cilju podsticanja interesovanja investitora, što povećava i šanse za uspjeh projekta. Cilj posjete bio je procjena ozbiljnost i kapaciteta potencijalnog ponuđača jer je dobra praksa da se tender obajvljuje nakon iskazivanja ozbiljnog interesovanja potencijalnih ponuđača.
  Iz navedenog jasno je da problem nema Tenderska komisija već onaj ko je uputio pismo i onaj ko je neistinite tvrdnje objavio iz jednostavnog razloga što su sve tvrdnje nezasnovane, odnosno zato što činjenice potvrđuju upravo suprotno.
  Tenderska komisija za privatizaciju iskreno je posvećena transparentnosti i ostaje, kao i ranije, spremna da crnogorskoj i inostranoj javnoti predoči sve relevantne procedure i postupke u skladu sa propisima i dobrim poslovnim običajima, i otvorena za sve konstruktivne sugestije. Međutim, rezolutno ćemo i ubuduće činjenicama odbacivati sve neistinite i zlonamjerne tvrdnje, bez obzira na izvor iz kojeg dolaze i sredstva i kanale kojima se plasiraju jer je cilj takvih postupaka nanošenje političke i finansijske štete Crnoj Gori i njenim građanima.
  Tenderska komisija za privatizaciju
  SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE
   
   
 • 01. 03. 2017

  J A V N I P O Z I V za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva „Budvanska rivijera“ AD – Budva

  J A V N I   P O Z I V za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela  imovine društva „Budvanska rivijera“ AD – Budva

 • 27. 02. 2017

  Saopštenje Tenderske komisije za privatizaciju

  Da su gospoda Abazović i Konatar iz URE pročitali Javni poziv za učešće na Tenderu radi prodaje 56,4806% kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD Igalo, a dokument je javan i dostupan svakome, ne bi saopštavali gluposti.
   
  Javnim pozivom je predviđeno pravo učešća Ponuđaču koji ima u svom vlasništvu najmanje jedan medicinski centar koji pruža usluge fizikalne medicinske rehabilitacije… “ili ima pismo namjere ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja ima ekspertizu i upravlja najmanje jednim centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju“ i „da je u toku posljednje 3 poslovne godine (2011., 2012. i 2013.) ostvario ukupan prihod od najmanje EUR 100.000.000 (stotinu miliona).
   
  „Pravo podnošenja ponude ima Učesnik na tenderu koji ima u svom vlasništvu ili sa punom upravljačkom kontrolom lica koje ispunjava Kvalifikacione uslove“.
   
  Ovi uslovi su ispunjeni od ponuđača. Brown Rudnik je dostavio izvještaje PWC kojima se potvrđuje godišnji prihod od preko 100.000.000 EUR. Dokaz da ima punu upravljačku kontrolu u IWG, koja je formirana radi učešća na ovom tenderu. Dostavljeno je i pismo namjere (memorandum) od Internacional Hospital Group (IHG). A IHG realizuje preko 450 zdravstvenih projekata u 49 zemalja iz privatnog i javnog sektora, uključujući 22 države Vlada, Ujedinjenih nacija, Svjetske banke, međunarodnih finansijskih institucija. Posjeduje ogromno iskustvo za obuke, obrazovanje iz oblasti zdravstva.
   
  IWG je dakle formiran radi učešća na tenderu sa minimalnim osnivačkim kapitalom, ali je pod upravljanjem Brown Rudnika, koji ispunjava uslove iz Javnog poziva, što je česta praksa u međunarodnim tenderima. Interesovanje za učešće u finansiranju ovog projekta iskazala je i EBRD.
   
  Tenderska komisija raspolaže sa svim dokumentima o registraciji IWG, o njihovim osnivačima. Tu informaciju su imale i neke političke partije iz Herceg Novog, nevladine organizacije, a mogao ih je pribaviti ko god je bio zainteresovan, jer se radi o javnom dokumentu iz registra Ujedinjenog Kraljevstva. Iz osnivačkog akta i registra se može jasno vidjeti ko su osnivači, pa je priča o mogućim osnivačima iz Crne Gore neozbiljna i politikantska.
   
  Više od godinu dana se o privatizaciji Instituta raspravljalo na raznim nivoima sa predstavnicima Lokalne uprave, koja je imala i pridruženog člana Tenderske komisije, u lokalnom parlamentu, sa Sindikatom i menadžmentom Instituta, urađena je i prezentacija osnivača i projekta u Institutu, rasprava u Skupštini kroz poslanička pitanja, tako da su sve informacije bile svima dostupne.
   
  Dakle, radilo se o sprovođenju tendera na javan i transparentan način u svemu u skladu sa propisima.
   
  Nakon što je investitor odustao od ove privatizacije, normalno je da nema potrebe da postoji firma IWG koja je zbog toga osnovana. Međutim, upitno bi bilo zbog čega je Investitor odustao.
   
  Nakon svih ovih činjenica ostaje dilema da li su gospoda baš toliko neinformisani ili su „slučajno“ na dan kada su zakazani lokalni izbori u Herceg Novom, iznošenjem ovakvih stavova, otpočeli nekorektnu politikantsku kampanju.
   
  Poštovana gospodo Abazović i Konatar,
   
  Za rad Tenderske komisije za privatizaciju ja sam ipak najodgovorniji, ne DPS i vrh partije, pa Vas pozivam i prozivam da ne čekate promjenu vlasti, jer bi dugo čekali, nego da javno i argumentovano saopštite sve ono što Tenderska komisija za privatizaciju nije uradila u skladu sa važećim propisima i naravno, što je Vaša obaveza, procesuirate nadležnim državnim organima.
   
  Tenderska komisija za privatizaciju
  Predsjednik,
  Branko Vujović