Vlada Crne Gore

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Poslednje vijesti

 • 14. 11. 2014

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi

 • 07. 11. 2014

  Saopštenje za javnost Tenderske komisije za privatizaciju: Izvršena ocjena jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju 100% ukupnog kapitala društva „Montenegro defence industry“ doo – Podgorica

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas izvršena je ocjena jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju 100% ukupnog kapitala društva „Montenegro defence industry“ doo – Podgorica, od strane konzorcijuma kompanija :D.O.O. „CPR-IMPEX” Beograd Republika Srbija i „A.T.L- ATLANTIC TECHNOLOGIES” Ltd., Tel Aviv, Izrael. Prema obavezujućoj ponudi Konzorcijuma ponuđena cijena za 100% kapitala Društva iznosi 680.000 eura, Konzorcijum je ponudio i realizaciju investicionog programa koji uključuje ulaganje u adaptaciju poslovnog prostora u iznosu od 100.000,00 eura , ulaganje u nove proizvodne programme u iznosu od 100.000,00 eura i ulaganje u obezbjedjenje trajnih obrtnih sredstava za finansiranje poslova veleprodaje, maloprodaje i spoljno-trgovinskog prometa u iznosu od 200.000 eura što ukupno iznosi 400.000 eura u periodu od 1 godine .

  U Ponudi se navodi da Konzorcijum planira da u naredne 3 godine zadrži postojeći broj od 16 zaposlenih u društvu „Montenegro defence industry“ doo Podgorica uključujući zaposlene na određeno i neodređeno vrijeme i zaposlene angažovane preko Agencije za posredovanje u zapošljavanju i preuzima obavezu da poštuje postojeći Kolektivni ugovor i svu ostalu pravnu regulativu vezanu za rad i radne odnose u društvu „Montenegro defence industry“ doo kao i da obezbijedi benefite zaposlenim koji bi stimuiisali zaposlene na povećanje produktivnosti rada a koji bi se ogledali u sledecem:

  1. Povećanje prosječne zarade po zaposlenom za najmanje 20% u 2015.godini, a dalje u zavisnosti od rezultata poslovanja.
  2. Obezbjedjenje učešća menadžmenta u upravljanju Društvom i u raspodjeli profita do iznosa od 60%. počev od dana preuzimanja vlasništva u Društvu.

  Nakon detaljne analize i ocjene svih elemenata dostavljene ponude zakjlučeno je da je ponuda Ponuda Konzorcijuma kompanija D.O.O. „CPR-IMPEX” Beograd Republika Srbija i „A.T.L – ATLANTIC TECHNOLOGIES” Ltd., Tel Aviv, Izrael formalno je ispravna i daispunjava zahtijevane uslove utvrđene u javnom pozivu i tenderskim pravilima, kao i da Konzorcijum kompanija D.O.O. „CPR-IMPEX” Beograd Republika Srbija i „A.T.L – ATLANTIC TECHNOLOGIES” Ltd., Tel Aviv, Izrael ispunjava Kvalifikacione uslove za učešće na Tenderu.

  Komisija će u skladu sa definisanom procedurom pozvati Ponuđača na pregovore oko zaključenja Ugovora o kupoprodaji udijela.

   

 • 04. 11. 2014

  Saopštenje za javnost Tenderske komisije za privatizaciju:Otvaranje jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju 100% ukupnog kapitala društva „Montenegro defence industry“ doo – Podgorica

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana 30.oktobra 2014.g., izvršeno je otvaranje jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju 100% ukupnog kapitala društva „Montenegro defence industry“ doo – Podgorica, od strane konzorcijuma kompanija :D.O.O. „CPR-IMPEX” Beograd Republika Srbija i „A.T.L- ATLANTIC TECHNOLOGIES” Ltd., Tel Aviv, Izrael.

  Pravilima Tendera, objavljenim u Javnom pozivu od 16. septembra 2014. godine, definisani su Kvalifikacioni uslovi za učešće na Tenderu prema kojima Ponudu može podnijeti Učesnik na Tenderu, pod uslovom da Učesnik na tenderu ili sa njim povezana lica nijesu nikada bili na listi kompanija koje su kršile sankcije Savjeta bezbjednosti UN ili EU i ako ispunjava jedan od sljedećih uslova:

  (i) Da je registrovan i da ima iskustvo u oblasti osnovne djelatnosti Društva promet naoružanja i vojne opreme u trajanju od najmanje 3 posljednje godine, koje prethode Javnom pozivu i da ima godišnji poslovni prihod iz osnovne djelatnosti od minimum EUR 5.000.000 (pet miliona eura) u posljednjoj poslovnoj godini koja prethodi Javnom pozivu, ili

  (ii) da ima godišnji poslovni prihod od EUR 15.000.000 EUR, (petnaest miliona eura), u poslednjoj poslovnoj godini, koja prethodi Javnom pozivu, i da ima pismo namjere ili sklopljen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava kvalifikacioni uslov iz tačke 4. (i) , ovog Javnog poziva,

  Komisija će u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.

  U skladu sa ustaljenom praksom u radu, Tenderska komisija za privatizaciju će javnost obaviještavati zvanično o svim bitnim elementima ovog postupka privatizacije.

 • 29. 10. 2014

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 50,7532% kapitala izraženog kroz 197,811akcija kompanije: HEMIJSKA INDUSTRIJA „POLIEX“ A.D.- BERANE

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 50,7532% kapitala izraženog kroz 197,811akcija kompanije: HEMIJSKA INDUSTRIJA „POLIEX“ A.D.- BERANE

 • 24. 10. 2014

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 24. 10. 2014

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 21. 10. 2014

  Savjet za privatizaciju usvojio polugodišnji Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije za 2014. godinu

  Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i predsjednik Savjeta Milo Đukanović, usvojen je polugodišnji izvještaj o realizaciji Plana privatizacije za 2014. godinu.

  Polazeći od obaveza i zadataka utvrđenih Planom privatizacije, u izvještajnom periodu su sprovedenii tenderi za prodaju akcijskog kapitala Instituta »dr Simo Milošević« i Jadranskog brodogradilišta iz Bijele. Imajući u vidu da je tender za prodaju kapitala Jadranskog brodogradilišta proglašen neuspjelim, na sjednici je zaključeno da nakon četvrtog neuspjelog tendera i odsustva interesovanja za taj model privatizacije, nema svrhe obnavljati tender za prodaju akcija, već kroz programirani stečaj naći investitora koji će u prelaznom periodu zadržati osnovnu djelatnost Brodogradilišta sa smanjenim brojem zaposlenih i istovremeno investirati u djelatnost remonta jahti i megajahti, za što je iskazano interesovanje. Kada je u pitanju Institut „dr Simo Milošević“, za koji je u predviđenom roku dostavljena jedina ponuda od International Wellness Group Limited iz Londona, pregovori oko zaključivanja Ugovora su u toku.

  Aktivnosti na valorizaciji ostrva Lastavice sa tvrđavom „Mamula“, prema ocjeni Savjeta, takođe su saglasni sa postavljenim ciljevima, pa sa kompanijom Orascom development holding, koja je iskazala interesovanje, treba nastaviti pregovore na zaključenju Ugovora. Za razliku od tog projekta, tenderi za valorizaciju lokaliteta između Njivica i ušća Sutorine i lokaliteta „Bigovo“-Trašte, proglašeni su neuspjelim, jer ponude nijesu odgovarale uslovima tendera i instrukcijama ponuđačima. Prigovor konzorcijuma LLC „Lime Production“ i Billpoint Finance Grup“ na odluku o proglašavnju tendera za lokalitet između Njivica i ušća Sutorine neuspjelim, Savjet je odbacio kao neosnovan i prihvatio odluku Tenderske komisije.

  Savjet je usvojio Informaciju o raskidu Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu i zadužio Sekretarijat za razvojne projekte da u saradnji sa Tenderskom komisijom, preduzećem “Montepranzo-Bokaprodukt” i pravnim savjetnicima Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, u što skorijem roku analizira i dostavi Savjetu predlog buduće valorizacije zemljišta koje je bilo predmet Ugovora o izgradnji golf kompleksa.

  Savjet je prihvatio predlog Ministarstva zdravlja o raskidu Sporazuma sa austrijskom kompanijom IASON o finansiranju, izgradnji i koriščenju PET/CT centra po B.O.T sistemu u okviru Kliničkog centra Crne Gore, ocijenivši da su se isključivom krivicom investitora i odlaganjem izvršavanja ugovornih obaveza stekli uslovi za raskid navedenog Sporazuma.

  Prihvaćeno je i mišljenje Ministarstva turizma da se Budvanskoj rivijeri odobri saglasnost za izmjenu Ugovora o zajedničkom ulaganju sa Franeta gradnjom, uz preporuku da posebnim članom u Ugovora o zajedničkom ulaganju definiše iznos sredstava koji ta kompanija može nadoknaditi kompaniji ”Franeta gradnja” u slučaju eventualne deeksproprijacije, uz primjenu važećih metodologija i standarda.

  Savjet se upoznao sa tenderskom dokumentacijom za davanje u dugoročni zakup lokaliteta Donja Arza Herceg Novi i zadužio Komisiju da u što kraćem roku raspiše tender i razmotrio druga pitanja iz svoje nadležnosti.

 • 20. 10. 2014

  Predlog dnevnog reda za 9.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Predlog dnevnog reda za 9.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

 • 20. 10. 2014

  Deveta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deveta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u utorak 21. oktobar 2014. godine.

  Sjednica će biti održana u zgradi Vlade (sala na IV spratu), u 13.00 sati.

  Video-snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice.

  Akreditacije treba obaviti u vladinom Birou za odnose s javnošću, pozivom na broj tel. 482 – 848 ili slanjem elektronske pošte na adresu biro@gov.me.

 • 14. 10. 2014

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% ukupnog kapitala društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY“ – PODGORICA

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% ukupnog kapitala društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY“ – PODGORICA