Poslednje vijesti

 • 16. 01. 2017

  Saopštenje Tenderske komisije za privatizaciju

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, u prisustvu predstavnika ponuđača, izvršeno je otvaranje jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu radi privatizacije putem prodaje 51% kapitala akcionarskog društva „Montecargo“ Podgorica i za dodjelu prava na upis novih akcija putem dokapitalizacije i na kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera, dostavljene od strane OT Logistics S.A. iz Poljske. Prema obavezujućoj ponudi, ponuđena ukupna cijena za 51% akcija u Društvu iznosi 2.500.000 eura.
   
  Takođe, kompanija je ponudila realizaciju investicionog programa koji uključuje nabavku 2 višesistemske lokomotive Simens Vectron, lokomotiva i pripadajućih IT rješenja u ukupnom iznosu od 2.550.000 eura.
   
  Biznis planom je predviđeno značajno jačanje pozicije kompanije u sektoru međunarodnog prevoza i logistike kroz postizanje liderske pozicije na koridoru Baltik – Jadran povećanjem tržišnog učešća do 50% na tržištu pretovara poljoprirednih tereta u pomorskim lukama kao i dupliranjem prevoza tereta Montecarga.
   
  Ponuđač je u ponudi preuzeo obavezu poštovanja Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora u periodu od najmanje 3 godine.
   
  Kompanija OT Logistics je jedina dostavila ponudu i na tenderu za prodaju 30% akcija „Luka Bar“ AD Bar. 
   
  Komisija će, u saradnji sa izabranim Savjetnikom i u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.
   
  SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE
  Tenderska komisija za privatizaciju
 • 26. 12. 2016

  Održana sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je danas prvu sjednicu u novom sazivu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Duško Marković.

  Na sjednici su usvojeni izvještaji o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Orjenski bataljon“ u Kumboru, Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“, projekat Luštica bay – Tivat, kao i Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na Luštici – Herceg Novi. Izvještaji će biti upućenie Skupštini na razmatranje i usvajanje.

  U Izvještaju o realizaciji Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije kasarne „Orjenski bataljon“, Kumbor za perod januar 2015. – avgust 2016. godine konstatuje se da je Kompanija Azmont Investments u 2015. i za 8 mjeseci 2016. godine realizovala investicione i druge aktivnosti u visini od oko 37 mil. eura, a od početka projekta je uloženo oko 174 mil. Ugovorom je predviđeno da će se u prve 4 godine od njegovog stupanja na snagu (13. februar 2013. godine) investirati 52 miliona eura u pripremne radove i izgradnju hotelskih sadržaja, dok će se cjelokupna investicija, u iznosu od 258 miliona eura realizovati u periodu od 8 godina. Imajući u vidu ove činjenice, Savjet je konstatovao da ostvareni stepen i dinamika ispunjavanja ugovornih obaveza potvrđuju da se radi o ozbiljnom investitoru i kvalitetnom projektu od višestrukog značaja za Crnu Goru. U tom kontekstu, posebno je naglašeno da početak izgradnje hotela One & Only predstavlja značajan događaj za razvoj hotelske industrije u Crnoj Gori, kao i njeno pozicioniranje na rneđunarodnom turističkom tržištu. U septembru ove godine na gradilištu je, u svim sve fazama izgradnje, bilo angažovano oko 850 lica, od kojih je 52 odsto iz Crne Gore, dok plaćeni porezi i doprinosi za 60 zaposlenih u Azmont Investments-u za prošlu godinu ukupno iznose preko 1,5 miliona eura.

  U Izvještaju o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora za projekat Luštica bay, za period 2015 – avgust 2016. godine, konstatuje se da je Kompanija Luštica Development u 2015. i za 8 mjeseci 2016. godine realizovala investicione obaveze u visini od oko 36 mil. eura, a od početka projekta je uloženo ukupno 85 mil. eura u izgradnju vila i apartmana u budućem hotelskom kompleksu, u pripremne radove za izgradnju hotela i golf terena, u izgradnju marine itd.

  Savjet je usvojio Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD – Bar, koji je pripremila revizorska kuća „Ernst & Young” d.o.o iz Podgorice. Tim povodom, Savjet je zaključio da Investitor „Global Ports” iz Turske kasni u realizaciji investicije, zbog čega će se od njega tražiti da dostavi jasan plan za zaključenje ugovorene investicije.

  Usvajajući Izvještaj o realizaciji investicionog programa – izgradnja hotela „Park“ u Bijeloj, Savjet je konstatovao da je investitor „Carine” d.o.o – Podgorica prije roka realizovao sve ugovorene obaveze. Ispunjenjem investicionih obaveza stekli su se uslovi za brisanje hipoteke koja je stavljena u korist Vlade Crne Gore kao garancija.

  Usvojeni su i izvještaji revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o iz Podgoriceo o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 100 % udjela u d.o.o „Montenegro defence industry“ Podgorica i Ugovora o prodaji kapitala Hemijske industrije „Poliex“ AD – Berane. U izvještajima je konstatovano da su investitori ispunili ugovorne obaveze.

  Na sjednici je, između ostalog, donijeta Odluka o pokretanju postupka prodaje manjinskog paketa akcija društva „Tara aerospace and defence product“ AD – Mojkovac.

  Savjet je razmotrio i usvojio Informaciju Komisije za aukciju o realizaciji Zaključka Savjeta br. 01-276 od 5.10.2016. godine, koji se odnosi na postupak prodaje hotela „Piva“ u Plužinama. Tim povodom, zadužena je Komisija za aukciju da sprovede postupak prodaje tog hotela koji je dio imovine Hotelske grupe“ Budvanska rivijera“ AD – Budva.

  U okviru kadrovskih pitanja, Savjet je formirao Komisiju za imovinska pitanja i imenovao Komisiju za aukciju i tri tenderske komisije. Takođe Savjet je imenovao Odbor za upravljanje II fazom projekta Socijalni karton – Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS).

 • 21. 12. 2016

  Saopštenje za javnost Tenderske komisije za privatizaciju:Otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu radi privatizacije putem prodaje 30% akcija uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija u kompaniji „Luka Bar“ AD Bar

   

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, u prisustvu predstavnika ponuđača, izvršeno je otvaranje jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu radi privatizacije putem prodaje 30% akcija uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija u kompaniji „Luka Bar“ AD Bar, ukoliko kupac ispuni zadate indikatore uspjeha od strane kompanije OT Logistics S.A. iz Poljske. Prema obavezujućoj ponudi, ponuđena ukupna cijena za 30% akcija u Društvu iznosi 7.100.000 eura.

  Takođe, kompanija je ponudila realizaciju trogodišnjeg investicionog programa koji uključuje hidrološke radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa, prijem vagona i postrojenja za brodski utovar u ukupnom iznosu od 17,1 milion eura.

  Biznis planom je predviđeno značajno povećanje obima pretovara tereta u Luci Bar, u prvoj godini već za 70% a nakon tri godine za približno 3 puta uz istovremeno pozicioniranje Luke Bar na novim međunarodnim tržištima, a posebno na području centralno-evropskog i sjeverno-južnog koridora i koridora Bliski/Daleki istok.

  Ponuđač je u ponudi preuzeo obavezu da u naredne 3 godine zadrži postojeći broj od 412 zaposlenih uz obavezu poštovanja Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora .

  Komisija će u saradnji sa izabranim Savjetnikom i skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.

 • 25. 11. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte – Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 25. 11. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte-Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 25. 11. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte – Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

 • 25. 11. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 51% kapitala izraženog kroz 1.703.458 akcija, za dodjelu prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i za kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO“

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte -Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 51% kapitala izraženog kroz 1.703.458 akcija, za dodjelu prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i za kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO“ PODGORICA

 • 25. 11. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LUKA BAR“ BAR i prenosa prava upravljanja u periodu do godinu dana uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili kroz prodaju akcija

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte-Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LUKA BAR“ BAR i prenosa prava upravljanja u periodu do godinu dana uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili kroz prodaju akcija po cijeni po akciji ostvarenoj na Tenderu ukoliko Kupac ispuni indikatore naznačene u ugovornoj dokumentaciji

 • 09. 11. 2016

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LUKA BAR“ BAR i prenosa prava upravljanja u periodu do godinu dana uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili kroz prodaju akcija

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte-Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LUKA BAR“ BAR i prenosa prava upravljanja u periodu do godinu dana uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili kroz prodaju akcija po cijeni po akciji ostvarenoj na Tenderu ukoliko Kupac ispuni indikatore naznačene u ugovornoj dokumentaciji

 • 19. 10. 2016

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi privatizacije putem prodaje akcija u LUKA BAR AD BAR

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte – Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi privatizacije putem prodaje akcija u LUKA BAR AD BAR