Poslednje vijesti

 • 27. 12. 2017

  Održana IX sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 27. decembra 2017, devetu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.
  Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 1.12.2016. – 15.12.2017. godine, koji su dostavili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte.

  U Izvještaju podnijetom u skladu sa obavezom Sekretarijata za razvojne projekte da jednom godišnje izvještava Savjet o projektu da je Savjet na sjednicama održanim 13. i 14. decembra 2017. godine razmotrio i predložio Vladi Crne Gore da utvrdi drugi aneks Ugovora što je Vlada učinila na 54. sjednici održanoj 14. decembra 2017, da bi nakon toga, nedjelju dana kasnije, aneks odobren i u Odboru za ekonomiju finansije i budžet Skupštine Crne Gore.
  Savjet je razmotrio Informaciju o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva ,,Jadran Perast“ AD i predložio Vladi da Informaciju usvoji.
  U Informaciji je navedeno da je investitor kompanija „Imobilia“ doo dobio na Idejno rješenje pozitivna mišljenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog državnog arhitekte i da je predao zahtjeve za sve neophodne saglasnosti. Investiror je informisao da su radovi na adaptaciji u palati Smekja u toku, kao i radovi na rekonstrukciji ostalih objekata za koje su potpisani ugovori o izvođenju građevinskih radova, postavljanju kamena na izgradnji i montiranju uzornih soba za Palatu Smekja i ostale objekte hotela.
  Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula” Herceg Novi za 2017. godinu.
  U Izvještaju stoji da je Zakupac dana 28.06.2017. godine isplatio fiksnu zakupninu za prvu godinu zakupa u iznosu od 47.772 eura i da je po podacima dostavljenim od strane investitora na realizaciji projekta utrošeno 543.000 eura i to, imajući u vidu da je projekat još uvijek u fazi planiranja, uglavnim za izradu projekata, nabavku opreme, pripremne radove i plate zaposlenima, kao i angažovanje domaćih i stranih konsultanata. Savjet je informisan da su na projektu otpočeli pripremni radovi većeg obima.
   
  Savjet je razmotrio i Izvještaj o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 50,7532% kapitala Hemijske industrija POLIEX AD Berane u okviru koje je i pozitivan Izvještaj revizora o poslovanju.
  Razmotrena je Usmena Informacija člana Savjeta Srđe Kekovića o krivičnoj prijavi koju je protiv članova prethodnog saziva Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte podnijela Sindikalna organizacija „Port of Adria“ Bar (Kontenjerski terminali i generalni tereti).
   
 • 26. 12. 2017

  U srijedu deveta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deveta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 27. decembar sa početkom u 14:00.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
 • 14. 12. 2017

  Savjet za privatizaciju razmatrao Predlog za zaključenje Aneksa II ugovora sa Konzorcijumom Northstara i Equest Capital Limited i privatizaciju EPCG

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je na sjednicama održanim 13. i 14. decembra, kojima je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, razmotrio je Predlog za zaključenje Aneksa II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine „Northstar“ d.o.o. Podgorica i „Equest Capital Limited“, Jersey, UK i predložio Vladi da utvrdi Aneks.
   
  Ugovorom potpisanim 2009. godne i odobrenim u Skupštini Crne Gore Konzorcijum, koji se jedini prijavio na tender, zakupio je zemljište u opštini Herceg Novi gdje će graditi hotel prestižnog brenda Ritz-Carlton. Imajući u vidu da ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz osnovnog ugovora, u cilju realizacije investicije, pokrenuta je proceduru za zaključenje Anexa II Ugovora. Aneksom se ne mijenjaju početni uslovi ustanovljeni tenderom već je izmijenjena dinamika ulaganja te se u prvoj fazi, koja traje pet godina, investira 80 miliona eura umjesto 141 milion koliko je bilo predviđeno osnovnim ugovorom s tim da ukupni iznos ostaje obveza investitrora kao i svi ostali uslovi propisani tenderom. Ugovorom je zakupac obavezan da u okviru rizorta prvo izgradi hotel.
   
  Savjet je usvojio Informaciju o statusu privatizacije Elektroprivrede Crne Gore AD – Niksić u kojoj je navedeno da postupak djelimične privatizacije EPCG nije okončan jer izvršenjem „put opcije“, koju je kompanija A2A aktivirala u julu ove godine, ranije prodate akcije EPCG-a prelaze nazad u državno vlasništvo. Navedeno je i to da Ministarstvo ekonomije razmatra moguće opcije kojima bi se ubrzao izlazak A2A iz vlasničke strukture EPCG, na način koji neće nepotrebno dodatno opteretiti javne finansije.
   
  S prethodnim u vezi, u toku su razgovori sa nekoliko potencijalnih investitora, odnosno finansijskih intitucija, koji ukazuju na mogućnost unaprjeđenja pozicije Države i stvaranje prostora za ponovno privlačenje stranih investicija u oblast energetike.
   
  Savjet je zadužio Ministarstvo ekonomije da obezbijedi nabavku usluge pravnog savjetovanja države u tekućem postupku privatizacije EPCG.

   
   

   

 • 12. 12. 2017

  U srijedu sedma sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Sedma sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 13. decembra sa početkom u 12:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

   
 • 20. 09. 2017

  Održana VI sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 20. septembra 2017, šestu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Razmotren je Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj sa Predlogom odluke od davanju u dugoročni zakup i Predlog ugovora o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP „Ulcinjska rivijera“ AD. Savjet je predložio Vladi da usvoji Izvještaj i prihvati Ugovor.

  Predloženom Odlukom se u dugoročni zakup, na 30 godina, konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts daju zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122.214 m², vlasništvo Države Crne Gore, čiji je korisnik HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, na kojem se nalazi kompleks hotela „Olympic“, „Bellevue“ (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, a koji su, zajedno sa navedenim zemljištem predmet ugovora o zakupu. Konzorcijum se prijavio kao jedini ponuđač na javni tender objavljen 21. juna u domaćoj, a dan kasnije u inostranoj štampi kao i na Internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

  Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450.000 eura godišnje, a Investicioni program predviđa, u periodu od 2017 – 2019. godine, investicije u visini od 16,24 miliona eura, unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice, kao i izgradnju novih objekata, tako da nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, Kompleks bude do 2027. godine kapaciteta minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice.

  U diskusiji,u kojoj je učestvovalo više članova Savjeta, ocijenjeno je da renomirana turistička kompanija kao strateški investitor u crnogorski turizam donosi viši kvalitet usluge i predstavlja osnov za stvaranje nove vrijednosti, kao i da je riječ o kvalitetnom ugovornom aranžmanu.

  Savjet je razmotrio Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti na Anex br. 1. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva. Savjet se saglasio sa Aneksom kojim su predviđeni kreditno zaduženje „Euromix trade“ d.o.o. – Budva kod Investiciono-razvojnog fonda u iznosu od četiri miliona eura i produženje roka za zavtšetak radova na hotelu „Crystal Riviera“ u Petrovcu do početka sezona 2018. godine.

  Razmotren je Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar-jun 2017. godine. U dokumentu su navedene sve aktivnosti Savjeta u izvještajnom periodu. Savjet je održao šest sjednica – četiri redovne i dvije elektronske, utvrđen Predlog odluke o planu privatizacije za 2017. godinu, imenovao tri tenderske komisije, usvojio više izvještaja, i primio 119 zahtjeva za slobodan pristup informacijama na koje je blagovremeno odgovoreno u formi predviđenoj Zakonom.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je predložio Vladi da usvoji Izvještaj.

  Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine. U izvještajnom periodu Savjet je donio 32 zaključka, od čega je 30 zajključaka realizovano dok je realizacija dva zaključka u toku.

  Donijet je Pravilnik o načinu pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji je usklađen sa izmjenama Zakona o javnom nabavakama. Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

 • 19. 09. 2017

  U srijedu šesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Šesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 20. septembar sa početkom u 9:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

 • 13. 09. 2017

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

 • 21. 06. 2017

  Javni poziv za učešće na tenderu radi dugoročnog zakupa KOMPLEKSA HTP “ULCINJSKA RIVIJERA” AD

  Javni poziv za učešće na tenderu radi dugoročnog zakupa KOMPLEKSA HTP “ULCINJSKA RIVIJERA” AD

   

 • 19. 06. 2017

  Održana V sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u ponedjeljak, 19. juna 2017, petu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.
  Razmotrena je Informacija o aktivnostima u cilju raspisivanja Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj, koji je dostavila Tenederska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.
  Savjet je jednoglasno usvojio Informaciju i zadužio Tendersku komisiju za valorizaciju turističkih lokaliteta da u što skorijem roku objavi javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj.
  Više članova Savjeta izrazilo je tokom diskusije zadovoljstvo činjenicom da postoji interesovanje renomiranih svjetskih kompanija za kvalitetnu valorizaciju ovog državnog resursa i strateško partnerstvo.
  Predsjednik Savjeta je, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, ocijenio veoma važnim što brže stvaranje svih pretpostavki za uspješno okončanje procesa turističke valorizacije.
  Vlada Crne Gore predvidjela je Planom privatizacije za 2017. godinu privatizaciju HTP Ulcinjska rivijera AD, Ulcinj putem međunarodnog tendera, prodajom akcija, dokapitalizacijom ili dugoročnim zakupom.
  Minimalna prosječna godišnja cijena zakupa predmetnih objekata i zemljišta Kompleksa HTP Ulcinjska Rivijera AD, za period trajanja zakupa od 30 godina, predstavlja 3,5 odsto od ukupnih projektovanih godišnjih prihoda predmeta tendera, pri čemu prosječni godišnji iznos Zakupnine obračunat po tom osnovu ne može biti niži od 450.000 eura. Uslov je da investicioni program mora predvidjeti unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa 4 međunarodne zvjezdice i izgradnju novih objekata tako da nakon ispunjenja Investicionog programa Kompleks bude kapaciteta minimum 600 soba kvaliteta 4 međunarodne zvjezdice. Takođe je uslov da vrijednost Investicionog programa mora predvidjeti minimalna ulaganja Ponuđača u rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećih turističkih objekata, izgradnju novih i upravljanje istim u skladu sa najvišim internacionalno usvojenim standardima kvaliteta, u iznosu ne manjem od deset miliona eura i to u prvih 5 godina zakupa. Svi objekti, uključujući i one koji će biti izgrađeni, po isteku zakupa ostaju u vlasništvu države Crne Gore.
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio i usvojio Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog Javnog tendera za valorizaciju lokacije „Buljarica“, opštine Bar i Budva, putem prodaje i davanja u dugoročni zakup sa Odlukom o proglašenju tenedera neuspjelim, koji je dostavila Tenederska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.
  Predsjednik Tenderske komisije Pavle Radulović informisao je Savjet da je na Javni poziv za učešće na međunarodnom tenderu za valorozaciju ove lokacije, objavljen 12. maja 2016 godine i izmijenjen dva dana kasnije, prispjela jedna ponuda i to kompanije „CDC International Corporation“, sa sjedištem na Kajmanskim ostrvima, da je ponuda uključivala kupoprodajnu cijenu od 108.761.000 eura, koja je tražena Javnim pozivom i zakupninu u iznosu od 2,06 eura po kvadratnom metru zemljišta godišnje i 1,77 eura po kvadratnom metru akvatorijuma godišnje, te da je stoga Tenderska komisija ponudu ocijenila formalno ispravnom.
  Kako tokom pregovora ponuđač nije odustao od svog Konceptualnog master plana koji nije usklađen sa planskim parametrima i smjernicama iskazanim u Nacrtu prostornog plana posebne namjene za obalno područje Tenderska komisija je donijela odluku o proglašenju tendera neuspjelim koju je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio.
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte upoznat je sa Informacijom Hotelske grupe Budvanska rivijera o potrebi nove procjene kompanije u cilju njene segmentacije.
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte donio je Predlog odluke o izmjeni Odluke o Planu privatizacije za 2017. godinu tako što se sa liste lokaliteta za turističku valorizaciju izuzima kompleks Šaskog jezera sa Vladimir ekonomijom budući da je u međuvremenu formirana posebna Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u čijoj je nadležnosti valorizacija poljoprivrednog zemljišta.
 • 18. 06. 2017

  U ponedjeljak peta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Duško Marković, zakazana je za ponedjeljak, 19. jun sa početkom u 09:00.
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
  SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE